ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την Εταιρεία με την επωνυμία «EVELCON LTD», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (128 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom), αριθ. εταιρείας 12860639, e-mail: info@evelcon.com.

Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προσαρμόζει τις λειτουργίες της Πλατφόρμας στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Οι όροι / έννοιες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική αναλύονται κατωτέρω στο κεφάλαιο «ΟΡΙΣΜΟΙ».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

H παρούσα Πολιτική περιγράφει τις βασικές Αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, περιλαμβάνει, δε, κάθε αναγκαία πληροφορία για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών / Επισκεπτών από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας poulaw.gr και για τους σκοπούς διαχείρισης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων / παραγγελιών σας περί παροχής των Υπηρεσιών.

Η Πολιτική απευθύνεται στους Χρήστες / Επισκέπτες του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν κάθε Χρήστη / Επισκέπτη του Poulaw κατά περίπτωση. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας.

Η Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσους αποκτούν πρόσβαση, επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα Poulaw, καταχωρούν Αγγελία, επιβεβαιώνουν στοιχεία ταυτοποίησής τους στην Πλατφόρμα, συμβάλλονται με την Εταιρεία και γενικά χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας Poulaw, αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (σχόλια και αξιολογήσεις σε λογαριασμούς, προφίλ, σελίδες και κανάλια του Poulaw στα social media), αξιολογούν τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων. Στις ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα Πολιτική.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB).

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους (social media, Cookies, analytics tools, Stripe κλπ).

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χρήση των Υπηρεσιών του Poulaw προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς της Πολιτικής Απορρήτου, όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές από την Εταιρεία.

Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης οφείλει να λαμβάνει πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και κάθε τροποποίησής της, αποδέχεται ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική Απορρήτου ως προς τα προσωπικά δεδομένα άλλων Επισκεπτών / Χρηστών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας / περιήγησής / συναλλαγής του στην Πλατφόρμα και εξ αφορμής αυτής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο Ιστότοπος poulaw.gr, είναι μια online πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών διάθεσης προς πώληση προϊόντων, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι Υπηρεσίες του Poulaw προσφέρονται για ανάρτηση Αγγελιών πώλησης / μίσθωσης κ.ο.κ. καινούριων ή μεταχειρισμένων προϊόντων από τους Επισκέπτες / Χρήστες, καθώς και για αναζήτηση ανάμεσα στις δημοσιευμένες Αγγελίες. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Οι Αγγελίες που δημοσιεύετε είναι ορατές σε χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Πλατφόρμας, διαβάστε τους Όρους Χρήσης του poulaw.gr.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.
 • Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
 • Τρίτος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον
 • Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • Πολιτική Απορρήτου ή Πολιτική: Είναι η παρούσα πολιτική.
 • Χρήστης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταχωρεί Αγγελία στον Ιστότοπο.
 • Επισκέπτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισέρχεται και περιηγείται στον Ιστότοπο poulaw.gr χωρίς να καταχωρίσει Αγγελία.
 • Αγγελία: Είναι το σύνολο των πληροφοριών που καταχωρεί Χρήστης, σχετικά με το προϊόν που διαθέτει προς πώληση, μίσθωση κ.ο.κ..
 • Προϊόν: Το αντικείμενο που ο Χρήστης διαθέτει προς πώληση, μίσθωση κ.ο.κ.
 • Πλατφόρμα: Ο ιστότοπος poulaw.gr.
 • Ιστότοπος: Ο ιστότοπος poulaw.gr.
 • Poulaw ή poulaw.gr: Ο ιστότοπος poulaw.gr.
 • Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες και Χρήστες, από την Εταιρεία και τους συνεργάτες της, επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα. Οι Υπηρεσίες για τις οποίες οι Χρήστες καταβάλουν αντίτιμο συνιστούν χρεώσιμες Υπηρεσίες.
 • Εταιρεία: Είναι η Εταιρεία με την επωνυμία EVELCON LTD.
 • Σύμβαση Poulaw: Η σύμβαση από απόσταση μεταξύ της Εταιρείας και του Επισκέπτη / Χρήστη για τη χρήση της Πλατφόρμα και την απόκτηση χρεώσιμων Υπηρεσιών.
 • Πίνακας Ελέγχου: Το διαχειριστικό πάνελ μέσα από το οποίο ο Χρήστης διαχειρίζεται τις καταχωρημένες Αγγελίες του (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ). Κάθε Πίνακας Ελέγχου αντιστοιχεί σε έναν επιβεβαιωμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας.
 • Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνο: Ο επιβεβαιωμένος αριθμός κινητής τηλεφωνίας του Χρήστη.
 • Επιβεβαίωση Τηλεφώνου: Η διαδικασία επαλήθευσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας που δηλώνετε στην Πλατφόρμα για την καταχώριση Αγγελίας.
 • Επιβεβαίωση Ταυτότητας: Η διαδικασία ταυτοποίησης του Χρήστη για την είσοδό του στον Πίνακα Ελέγχου, που διεξάγεται μέσω του Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου του.
 • Όροι: Οι παρόντες όροι χρήσης.
 • Συναλλασσόμενοι: Οι Επισκέπτες, Χρήστες και τρίτοι που διαπραγματεύονται / συμβάλλονται / συναλλάσσονται μεταξύ τους με αφορμή μια Αγγελία.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία, ή τους συνεργάτες της Εταιρείας για λογαριασμό της, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία EVELCON LTD, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (128 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom), αριθ. εταιρείας 12860639, e-mail: info@evelcon.com.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

 • Οι Χρήστες για την ανάρτηση Αγγελίας καταχωρούν υποχρεωτικά τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους, την τοποθεσία τους (Περιοχή ή Πόλη ή ΤΚ), καθώς και τα στοιχεία του προϊόντος (τίτλος - είδος, περιγραφή). Η τιμή και σχετικές φωτογραφίες του προϊόντος καταχωρούνται προαιρετικά.
 • Όταν συμβάλλεστε με την Εταιρεία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το e-mail σας μέσω της υπηρεσίας Stripe.
 • Όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο (e-mail, social media κλπ), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε / καταχωρείτε / στέλνετε.
 • Κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, στοιχεία τεχνικής φύσης όπως IP, OS, Browser, καταχωρούνται αυτόματα στον server.
 • Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από τη Σύμβαση Poulaw, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις δηλώσεις υπαναχώρησης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό, e-mail, υπογραφή, Υπηρεσία).
 • Όταν αναζητάτε προϊόντα καταχωρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει και την περιοχή σας.
 • Προσωπικά σας δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια του Poulaw στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, instagram κ.ο.κ., όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως συνδρομητές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις και να αποκτήσετε υπηρεσίες μας.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies, καθώς και συναφών τεχνολογιών. Cookies εγκαθιστά ο ιστότοπος μας και τρίτοι. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια, την εγκατάσταση και τη χρήση Cookies από το Poulaw και τη συλλογή πληροφοριών μέσω των Cookies διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Η Εταιρεία δεν ζητά περαιτέρω Δεδομένα από τον Χρήστη και δεν ευθύνεται για τα Δεδομένα που τυχόν καταχωρεί ο Χρήστης στην περιγραφή του προϊόντος που καταχωρεί στην Πλατφόρμα, ούτε για τη χρήση και εκμετάλλευση των Δεδομένων αυτών από Επισκέπτες / Χρήστες της Πλατφόρμας ή/και τρίτους

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε ζητά να αποκτήσει πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα). Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να μην αναρτούν / αποστέλλουν δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί / διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτά / στέλνει ο Χρήστης / Επισκέπτης και αποκαλύπτει δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Επισκέπτη / Χρήστη τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη Επισκέπτη / Χρήστη κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Για τη χρήση των υπηρεσιών του Poulaw απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του Επισκέπτη / Χρήστη καθώς και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου σε ανηλίκους. Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων και θα διαγράψει αμέσως τα δεδομένα ανηλίκου εφόσον αντιληφθεί ή πληροφορηθεί ότι οποιοσδήποτε ανήλικος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικο. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός / κηδεμόνας / επίτροπος / ασκών τη γονική μέριμνα και κάθε άλλος που έχει την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου καθώς και ο ανήλικος στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Η Εταιρεία καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, ώστε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου (επιβεβαίωση αγορών, διασταύρωση πληρωμών για την αγορά συνδρομών / Υπηρεσιών κ.ο.κ.).
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία (Cookie consent κ.ο.κ.).
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (λ.χ. επικοινωνία κατά το προσυμβατικό στάδιο για παροχή διευκρινίσεων / απαντήσεων σε ερωτήσεις των Χρηστών σχετικά με τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας).
 • Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις, έρευνες και αιτήσεις δημοσίων αρχών, ενημέρωση των αρχών όταν υπάρχουν υπόνοιες για παράνομες δραστηριότητες του Χρήστη κ.ο.κ.).

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

 1. Όταν καταχωρείτε μια Αγγελία, η Εταιρεία, στο πλαίσιο και για τον σκοπό της παροχής σε εσάς των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, αποθηκεύει και ταξινομεί το περιεχόμενο της Αγγελίας, το αναρτά στην Πλατφόρμα και το καθιστά διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της Αγγελίας έχουν οι χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.
 2. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασής σας με την Εταιρεία (αγορά συνδρομής και Υπηρεσιών), επεξεργαζόμαστε το e-mail σας για τη διασταύρωση και αντιστοίχιση των πληρωμών με τους Χρήστες, την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας από τη Σύμβαση Poulaw κ.ο.κ.. Ενδέχεται να αποστείλουμε στο e-mail σας επιβεβαίωση της Σύμβασης Poulaw και κάθε συναφή πληροφορία σχετικά με τη σύμβαση παροχής Υπηρεσιών.
 3. Δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που καταχωρείτε σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον της υπηρεσίας διαχείρισης πληρωμών Stripe κατά το checkout.
 4. Το Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνό σας καθίσταται διαθέσιμο σε κάθε χρήστη του διαδικτύου που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας για το προϊόν της Αγγελίας σας.
 5. Επεξεργαζόμαστε τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που δηλώνετε κατά τη διαδικασία καταχώρισης της Αγγελίας σας για την επαλήθευσή του (Επιβεβαίωση Τηλεφώνου), ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι είστε ο κάτοχος του τηλεφώνου.
 6. Επεξεργαζόμαστε το Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνό σας για την Επιβεβαίωση της Ταυτότητάς σας και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις καταχωρημένες Αγγελίες σας (Διαχείριση Αγγελιών).
 7. Επεξεργαζόμαστε το Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνό σας για να αντιστοιχίσουμε σε αυτό τον Πίνακα Ελέγχου και διαχείρισης των Αγγελιών σας, ώστε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις καταχωρημένες στην Πλατφόρμα Αγγελίες σας.
 8. Επεξεργαζόμαστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει και την περιοχή που δηλώνετε κατά την αναζήτηση προϊόντων για να σας προβάλουμε σχετικά προϊόντα που πωλούνται στην περιοχή που δηλώνετε.
 9. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας ώστε να σας αποστείλουμε μηνύματα επικοινωνίας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας, τα χαρακτηριστικά της, αναβαθμίσεις και αναγκαίες παραμετροποιήσεις / ρυθμίσεις στην Πλατφόρμα, αλλαγές στους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και Cookies της Πλατφόρμας.
 10. Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και προφίλ του Poulaw στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.ο.κ.), για την προώθηση των σελίδων μας, καθώς και για να αναλύσουμε την απήχηση των σελίδων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με το Poulaw σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης.
 11. Όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω e-mail, social media κ.ο.κ. επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ώστε να απαντήσουμε σε μηνύματα, αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τα τις υπηρεσίες μας.
 12. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο των Αγγελιών σας, είτε δειγματοληπτικά, είτε στοχευμένα, είτε μέσω κατάλληλου λογισμικού, είτε κατόπιν παραπόνου, ώστε να αφαιρέσουμε Αγγελία ή περιεχόμενο που τυχόν παραβιάζει τον νόμο ή τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου.
 13. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα επικοινωνίας, για πράξεις «άμεσης προώθησης», που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Εταιρείας για σκοπούς προώθησης υπηρεσιών στα πλαίσια του νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση ο παραλήπτης της επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικώς και λαμβάνεται η συγκατάθεσή του όπου χρειάζεται.
 14. Επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα που αναζητάτε για να σας προβάλουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας.
 15. Προσωπικά δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τη διεκδίκηση απαιτήσεων της Εταιρείας από συμβάσεις με Χρήστες.
 16. Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε για τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία ενδέχεται να κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση φορολογικών μας υποχρεώσεων ή σε περίπτωση ελέγχου των αρμοδίων αρχών.
 17. Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από τη Σύμβαση Poulaw θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών μας και την επιστροφή των χρημάτων σας.
 18. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σας και να τα διαβιβάσουμε στις αρμόδιες αρχές κατ’ αίτησή τους ή προς ενημέρωση των αρχών όταν υπάρχουν υπόνοιες για παράνομες δραστηριότητες.
 19. Η Εταιρεία, μπορεί, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ, καθώς και για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της Εταιρείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 20. Η Εταιρεία επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας (Cookies, log files, pixels, analytics κ.ο.κ.), για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Cookies.
 21. Στοιχεία τεχνικής φύσης όπως η IP σας, ο τύπος λειτουργικού συστήματος (OS) και ο περιηγητής (browser) της τερματικής συσκευής σας συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο για λόγους κυβερνοασφάλειας, ήτοι για τον εντοπισμό κακόβουλων ενεργειών και για την αναβάθμιση της ποιότητας της εμπειρίας σας μέσω βελτίωσης της συμβατότητας και προβολής της Πλατφόρμας στη συσκευή σας.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με επιχειρήσεις διαφήμισης/προώθησης, επιχειρήσεις στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών, αποστολής SMS κ.ο.κ.), οι οποίοι ενδέχεται να επεξεργαστούν για λογαριασμό μας προσωπικά σας δεδομένα. Διαβιβάζουμε στους ανωτέρω συνεργάτες μας μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει μαζί σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε όταν καταχωρείτε Αγγελίες, καθώς και τα δεδομένα επικοινωνίας που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα καθίστανται προσιτά στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπαράγει Αγγελίες σας, στους λογαριασμούς της στα social media, καθώς και εν γένει στο περιβάλλον μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) τοποθετώντας υπερσύνδεσμο (link) προς την αναρτημένη στον Ιστότοπο Αγγελία. Οι δημοσιεύσεις Αγγελιών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (λ.χ. στοιχεία επικοινωνίας), ενδέχεται ωστόσο να περιλαμβάνουν φωτογραφίες του προϊόντος που έχετε αναρτήσει.

Η Εταιρεία ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (P.C, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Πλατφόρμας, καθώς και (ii) για την ανάπτυξη της Πλατφόρμας (development).

Εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να κοινοποιηθούν από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. Cloud services), θα επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία ώστε να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Ενδεικτικώς εταιρείες αυτής της κατηγορίας είναι: i) Intergo Telecom Ltd που παρέχει την υπηρεσία αποστολής SMS μέσω της πλατφόρμας SMS.to, ii) TERRACOM Α.Ε. που παρέχει την υπηρεσία αποστολής SMS μέσω της πλατφόρμας Liveall.eu, iii) Google Inc. (Analytics), iv) Stripe, Inc..

Πολιτική Απορρήτου Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Πολιτική Απορρήτου SMS.to: https://sms.to/privacy-policy.

Πολιτική Απορρήτου LiveAll: https://www.liveall.eu/privacy-policy.

Πολιτική Απορρήτου Stripe: https://stripe.com/en-gr/privacy..

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία παρέχει στα Υποκείμενα των Δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα Υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης (σκοποί, αποδέκτες, χρόνος διατήρησης κ.ο.κ.).
 3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.
 4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
 5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
 6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
 7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε email στην Εταιρεία στη διεύθυνση info@evelcon.com ή να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες δυνατότητες της Πλατφόρμας (λ.χ. για τη διόρθωση στοιχείων Αγγελίας ή τη διαγραφή Αγγελίας).

Η Εταιρεία θα απαντήσει μέσω e-mail εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς. Εάν τα αιτήματα του Υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο e-mail: info@evelcon.com. Η Εταιρεία είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή, στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το Poulaw παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, όπου απαιτείται για τους παραπάνω συγκεκριμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες παρέχονται στην παρούσα Πολιτική και στην Πολιτική Cookies.

Πριν δηλώσετε την συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας ή με άλλον παρόμοιο τρόπο, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται, για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίες.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας είναι απαραίτητη η παροχή των υποχρεωτικών δεδομένων που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη την καταχώριση της Αγγελίας σας και εν γένει τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

Η μη παροχή προαιρετικών πληροφοριών, δεν εμποδίζει τη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας από το Υποκείμενο, ωστόσο ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε server εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Στην περίπτωση που καταστεί αναγκαία η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα είτε για σκοπούς που αφορούν την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας, η οποία είναι εγκατεστημένη εκτός Ε.Ο.Χ., είτε γιατί οι εκτελούντες την επεξεργασία, με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία για τις ανάγκες λειτουργίας του Poulaw, είναι εγκατεστημένοι εκτός (Ε.Ο.Χ.), τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

 • Οι Αγγελίες που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα διατηρούνται για 30 ημέρες και κατόπιν διαγράφονται αυτόματα. Εφόσον διαγράψετε όλες τις Αγγελίες σας, τότε δεν η Εταιρεία δεν θα διατηρήσει κανένα Δεδομένο σας, πλην των τεχνικής φύσης δεδομένων (λ.χ. IP).
 • Τα Δεδομένα σας που συλλέγουμε στο πλαίσιο της Σύμβασης Poulaw για την απόκτηση Υπηρεσιών τα διατηρούμε για όσο διαρκεί η Συνδρομή σας και για όσο χρειάζεται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες, κατόπιν, δε, για όσο χρόνο προβλέπει η φορολογική νομοθεσία (π.χ. χρόνος τήρησης νομίμων παραστατικών).
 • Οι δηλώσεις υπαναχώρησής σας θα αρχειοθετούνται και θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιτρέπεται η διατήρηση στοιχείων σύμβασης, κατά τη φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να ελέγχουμε αν ασκείτε καταχρηστικώς το σχετικό σας δικαίωμα έναντι της Εταιρείας μας.
 • Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Poulaw λόγω καταγγελίας/υπαναχώρησης κ.ο.κ., το περιεχόμενο που έχετε κοινοποιήσει στην Πλατφόρμα θα διαγραφεί μετά την πάροδο 5 ημερών, εφόσον δεν παραβιάζει τους Όρους Χρήσης και τον νόμο και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του νόμου που παρέχουν στην Εταιρεία δικαίωμα διατήρησής του.
 • Το Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνό σας διατηρείται στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας για όσο χρόνο διατηρούνται αναρτημένες Αγγελίες που έχετε καταχωρίσει στο Poulaw.
 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας σας με την Εταιρεία, για χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας (απάντηση της Εταιρείας στο μήνυμά σας).
 • Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ του Poulaw στα social media, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. like / follow στο facebook / Instagram) με αυτούς τους λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα του Poulaw, σχόλια σε αναρτήσεις του Poulaw κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα social media.
 • Τα αρχεία Cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση τους, διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Cookies. Περισσότερα στην Πολιτική Cookies.
 • Τα στοιχεία τεχνικής φύσης όπως η IP σας, ο τύπος λειτουργικού συστήματος (OS) και ο περιηγητής (browser) της τερματικής συσκευής σας, διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως 2 έτη.
 • Τα στοιχεία σύμβασής σας με το Poulaw διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.
 • Σε περίπτωση παραβίασης από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, της παρούσας Πολιτικής ή/και του νόμου η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο στον Χρήστη και θα διατηρήσει το Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνό για όσο χρόνο απαιτείται τόσο για την εξασφάλιση της διατήρησης του αποκλεισμού του από τον Ιστότοπο όσο και για την ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεών της.

Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας από την Εταιρεία λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης ή του νόμου, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται για ένα μήνα από τη διαγραφή του λογαριασμού (εφόσον δεν συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος διατήρησής τους) και θα ειδοποιείστε σχετικά ώστε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας χορηγήσει αντίγραφο αν το επιθυμείτε, κατόπιν θα διαγράφονται οριστικά.

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας, κατόπιν, δε, για την εκτέλεση των αποφάσεων. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις / απαιτήσεις αστικής φύσης της Εταιρείας από τη σύμβαση, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής όλως των αξιώσεών της έναντι υμών, κατόπιν, δε, για λόγους πρότασης σε συμψηφισμό.

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα τηρούνται σε server εντός Ε.Ο.Χ..

Πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία μέσω του poulaw.gr, αποθηκεύονται και στο Google Data Center (Google Analytics), καθώς και στην υπηρεσία Google Workspace (e-mails) και στη βάση δεδομένων της Stripe, Inc. και άλλων εκτελούντων την επεξεργασία (Live all κ.ο.κ.).

Πολιτική Απορρήτου Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται κατά βάση σε ηλεκτρονική μορφή. Τηρούμε ενδεχομένως και σε φυσικό αρχείο έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι αναγκαίο (λ.χ. φορολογικά στοιχεία).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις Πληροφορίες που καταχωρούν στην Πλατφόρμα, σύμφωνα με τις επιλογές που ακολουθούν:

Διόρθωση Πληροφοριών

Μπορείτε να τροποποιήσετε / διορθώσετε την Αγγελία σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια που παραμένει αναρτημένη στην Πλατφόρμα. Από τον Πίνακα Ελέγχου και διαχείρισης των Αγγελιών σας, επιλέξτε την Αγγελία σας και αφού διορθώσετε τις πληροφορίες που θέλετε πατήστε «Αποθήκευση».

Διαγραφή Αγγελίας

Μπορείτε να διαγράψετε την Αγγελία σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια που παραμένει αναρτημένη στην Πλατφόρμα. Από τον Πίνακα Ελέγχου και διαχείρισης των Αγγελιών σας, επιλέξτε την Αγγελία σας και πατήστε «Διαγραφή».

Η διαγραφή αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες που διατηρεί η Εταιρεία και δεν επηρεάζει τα δεδομένα σας, που ενδεχομένως διατηρούν οι χρήστες του διαδικτύου και τα οποία έχουν αντλήσει από τις Αγγελίες σας.

Διαγραφή Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου

Για τη διαγραφή του Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου σας μπορείτε να διαγράψετε όλες τις Αγγελίες σας από την Πλατφόρμα ή να απευθυνθείτε στην Εταιρεία με email στη διεύθυνση info@evelcon.com. Εφόσον ζητήσετε τη διαγραφή του Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου σας, η Εταιρεία θα διαγράψει και όλες τις Αγγελίες σας που έχετε καταχωρήσει με τη χρήση του Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου και βρίσκονται στον αντίστοιχο Πίνακα Ελέγχου και διαχείρισης των Αγγελιών σας, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της παρούσας πολιτικής.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των Χρηστών / Επισκεπτών, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Εταιρεία υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί πρωτόκολλο TLS (SSL).

Η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι εργαζόμενοι της Εταιρείας και οι συνεργαζόμενοι Αποδέκτες και Εκτελούντες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Επισκέπτης / Χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά.

Η Εταιρεία δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Επισκέπτης / Χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή, ανεξουσιοδότητη ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Διαβάστε περισσότερα στους Όρους Χρήσης.

Οι Αγγελίες που δημοσιεύετε είναι ορατές στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα έχει δυνατότητα να συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει και εν γένει επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Επισκεπτών / Χρηστών και κάθε τρίτου για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τους, από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα, εκ μέρους των χρηστών του διαδικτύου που αποκτούν πρόσβαση σε αυτά.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες αποδέχονται να λαμβάνουν από χρήστες του διαδικτύου οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία (τηλέφωνο, μήνυμα, e-mail κ.ο.κ.) στα στοιχεία επικοινωνίας που αναρτούν στην Πλατφόρμα.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα.

Σε περίπτωση παραπομπής σας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, banners, frames) στο Poulaw, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεστε με δική σας ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με την Εταιρεία, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία της παρούσας Πολιτικής θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της Πολιτικής Απορρήτου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Πλατφόρμας, στις Υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.


Οι παρούσα Πολιτική Απορρήτου συντάχθηκε από τον Δικηγόρο Στέφανο Ι. Ανδριακόπουλο https://www.internetlaw.gr.


Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου: 01/08/2023